Вгору
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
Журнал «Наука і правоохорона»

До друку приймаються наукові статті, які відповідають вимогам постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15.01.2003 № 7-05/1 та ДСТУ 7152:2020 і мають такі необхідні елементи:

 • постановка проблеми в загальному вигляді та її зв`язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв`язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
 • формулювання цілей статті (мета, постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок в окресленому напрямі.

 • Обсяг наукової статті – 12-20 сторінок (включно з рисунками, таблицями, списком використаних джерел, references та анотаціями) формату А4. Розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє та нижнє – по 20 мм, абзацний відступ 12,5 мм, до 30 рядків на сторінці, переноси не використовуються. Текст статті слід набирати за допомогою редактора Microsoft Word. Шрифт – Times New Roman, кегель – 14, інтервал – 1,5.

  Текст публікації має відповідати структурній схемі:

  - у лівому верхньому куті окремим рядком розміщується класифікаційний індекс УДК;

  - у правому верхньому куті зазначають повністю прізвище, ім’я, по батькові автора (авторів) у називному відмінку українською мовою, науковий ступінь, вчене звання; посаду, установу, місто, країну, ORCID ID, контакти (e-mail, телефон);

  - назва публікації по центру сторінки великими напівжирними літерами українською мовою (назва статті має бути короткою (5-9 слів), відображати зміст, відповідати суті досліджуваної наукової проблеми; слід уникати назв, що починаються зі слів: «Дослідження питання…», «Деякі питання…», «Проблеми…», «Шляхи…», оскільки в них не відображено достатньою мірою суті проблеми);

  - анотація (виклад матеріалу в анотації має бути стислим і точним) та ключові слова українською мовою (до 500 знаків = 7-8 рядків); під час викладення слід застосовувати синтаксичні конструкції безособового речення, наприклад: «Досліджено…», «Розглянуто…», «Установлено…»; перелік ключових слів з підзаголовком Ключові слова (кількість ключових слів становить 5-8, подаються у називному відмінку через кому);

  - основний текст статті (автор статті відповідає за точність цитованого тексту, який подається мовою публікації й обов’язково супроводжується посиланнями на джерело і конкретну сторінку; повинен дотримуватися правильної галузевої термінології, яка має бути уніфікована в усій статті; абревіатури подавати в дужках при першому згадуванні; на всі рисунки і таблиці мають бути посилання в тексті і їхні порядкові номери; рисунки супроводжуватися підрисунковими підписами, а таблиці мати заголовки);

  - список використаної літератури, оформлений згідно з ДСТУ 8302:2015;

  - транслітерований на англійську мову список використаної літератури ( REFERENCES );

  - у лівому верхньому куті окремим рядком розміщується класифікаційний індекс УДК англійською мовою;

  - у правому верхньому куті зазначають англійською мовою прізвище та ім’я автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посаду, установу, місто, країну, ORCID ID, контакти (e-mail, телефон);

  - назва публікації, розміщена по центру сторінки великими напівжирними літерами англійською мовою;

  - розширена анотація англійською мовою не менше ніж 1800 знаків, включаючи ключові слова;

  - для публікацій англійською мовою обов’язкова розширена анотація українською мовою не менше ніж 1800 знаків, включаючи ключові слова;

  - дата надходження до редакції арабськими цифрами, наприклад: «Отримано 01.01.2023».

  Розширені анотації мають бути інформативними (без загальних слів), структурованими (відображати послідовну логіку опису результатів у статті), змістовними (відображати основний зміст статті, описувати основні цілі дослідження, підсумовувати найбільш значущі результати), містити конкретизацію авторського внеску (що розроблено, запропоновано, обґрунтовано, здійснено, визначено, виявлено тощо).

  Якщо публікація подається частинами в кількох номерах видання, в кінці кожної частини, крім останньої, зазначають «Продовження (Закінчення) в наступному номері». На сторінці з початком кожної наступної частини публікації в підрядковій примітці або перед текстом зазначають: «Продовження (Закінчення). Початок див. у номері…».

  У зв’язку з розміщенням публікацій у міжнародних наукометричних базах даних слід дотримуватися таких вимог до оформлення використаних джерел, які оформлюються як «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» та «REFERENCES» (ця вимога діє і для англомовних статей):

  «Список використаних джерел» – джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до ДСТУ 8302:2015. Сукупна кількість джерел – не менше 20, при цьому більшість із них має бути опублікована впродовж останніх п’яти років, обов’язковими є посилання на джерела, проіндексовані міжнародними наукометричними базами даних Web of Science та/або Scopus).

  Якщо використане джерело має цифровий ідентифікатор об’єкта DOI, цей індекс необхідно додавати до бібліографічного опису використаного джерела.

  REFERENCES – той самий список літератури, транслітерований латиницею (рекомендації за міжнародним бібліографічним стандартом APA). Для транслітерації українського тексту слід застосовувати постанову Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 55 (Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею), сайт онлайн-транслітерації: ukrlit.org Транслітерація.

  Перелік літературних джерел розташовується в порядку їх використання після тексту статті з підзаголовком «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ» . Електронні джерела мають містити дату посилання. Джерела в переліку посилань нумеруються вручну, без використання функції меню Word «Формат – Список – Нумерований».

  Посилання на літературу в тексті подаються за таким зразком, наприклад: [7, с. 123], де 7 – номер джерела за списком, 123 – сторінка. Посилання на кілька джерел одночасно подаються так: [1; 4; 8] або [2, с. 32; 9, с. 48; 11, с. 257]. Посилання на архівні джерела: [15, арк. 258, 231 зв.].

  У тексті необхідно використовувати лише лапки такого зразка: «»; дефіс – це коротке тире «-». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими дужками, а також між ними. Для запобігання цьому потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки». Між ініціалами та прізвищем, цифрами й назвами одиниць необхідно ставити нерозривний пробіл. Варто гранично обмежити кількість виділень у тексті (курсив, напівжирний тощо).

  Ілюстрації (чорно-білі або кольорові) подають в електронному вигляді форматом Adobe PhotoShop (PSD) або TIFF (у виняткових випадках JPEG). Роздільна здатність не менш, як 300 пікселів/дюйм, розмір зображення не менш, як 9×12 (1060×1410 пікселів).

  Діаграми та графіки мають бути зроблені за допомогою векторних редакторів Adobe Illustrator, Corel Draw або MS Excel.

  Формули набирають за текстом із використанням редактора формул MS Equation 3.0.

  При передруку матеріалів посилання на науковий журнал «Наука і правоохорона» є обов’язковим.

  Редакція очікує, що надані матеріали раніше не публікувалися і не передавалися для публікування до інших видань, містять достовірну інформацію.

  За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор.

  Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей, а також право опублікування, розповсюдження та використання матеріалів у наукометричних і наукових базах та ресурсах відкритого доступу, у мережі Інтернет (публікація на сайті Інституту електронної копії видання).

  Редакційна колегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.

  Матеріали подаються на e-mail: au2006_rezerv@ukr.net (відділ науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності 044 254 95 31).