Вгору
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Журнал «Наука і правоохорона»

Головний редактор
ВЕРБЕНСЬКИЙ М. Г.,
д.ю.н., проф. (ДНДІ)

Заступник головного редактора
МУЗИКА А. А.,
д.ю.н., проф. (ДНДІ)

Відповідальний секретар
ПЛУГАТАР Т. А.,
к.ю.н., с.н.с. (ДНДІ)

АЛЕКСЄЄНКО І. В., д.політ.н., проф.(ДДУВС)
БАРКО В. І ., д.псх.н., проф. (ДНДІ)
БЕРЛАЧ Н. А., д.ю.н., проф. (ДНДІ)
БІЛОУС В. Т., д.ю.н., проф. (ДНДІ)
БОНДАРЕНКО В. Д., д.філос.н., проф. (ДНДІ)
БРІЄДЕ ЯУТРІТЕ, д.ю.н., проф., професор Латвійського університету (Латвійська Республіка)
БУХАНЕВИЧ О. М., д.ю.н., доцент (ХУУП)
ГЕЄЦЬ В. М., д.е.н., проф. (Ін-т екон. та прогнозування НАН України)
ГУЛІЄВ АРІФ ДЖАМІЛЬ огли, д.ю.н., проф. (НАУ)
ДОЛЖЕНКОВ О. Ф., д.ю.н., проф. (Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського)
ЗАРОСИЛО В. О., д.ю.н., проф. (МАУП)
КОПИЛЕНКО О. Л., д.ю.н., проф. (Ін-т законодавства Верховної Ради України)
КОПОТУН І. М., д.ю.н., проф. (Academy HUSPOL, Czech Republik; EIDV, Slovakia)
КОРИСТІН О. Є., д.ю.н., проф. (ДНДІ)
КРИВОЛАПЧУК В. О., д.ю.н., проф. (ДНДІ)
КУЛИК О. Г., д.ю.н., проф. (ДНДІ)
МИСЛИВИЙ В. А., д.ю.н., проф. (ДНДІ)
MILAN HEJDIS, Paed.Dr., Ph.D. (Academy HUSPOL, Czech Republik)
НАВРОЦЬКИЙ В. О., д. ю. н., проф. (Львів. держ. ун-т внутр. справ)
ПОПОВИЧ В. М., д.ю.н., проф. (ДНДІ)
ПРОЦЕНКО Т. О., д.ю.н., проф. (ДНДІ)
RALF HEDEL, Dr. PD (Fraunhofer Institute for Transportation and Infrastructure Systems IVI, Dresden, Germany)
РЯДІНСЬКА В. О., д.ю.н., проф. (ДНДІ)
СВИРИДЮК Н. П., д.ю.н., проф. (ДНДІ)
ФЕДОТОВА Г. В., д.ю.н., проф. (ДНДІ)
ШОПІНА І. М., д.ю.н., проф. (ВІКНУ ім. Т. Шевченка)
ЯРМИШ О. Н., д.ю.н., проф. (ДНДІ)
ОПРИШКО І .В., к.ю.н., с.н.с., доцент (ДНДІ)