Вгору
Наука і правоохорона, 2013, №1 (українська версія)
Правоохоронна діяльність: пріоритети, реформування, стратегія розвитку
Плугатар Т. А. Проблема соціальної захищеності працівників міліції України на сучасному етапі
Невзоров І. Л., Доля Л. М. Визначення напрямів удосконалення організації управління органами та підрозділами МВС України в контексті концептуальних положень реформування ОВС
Ігонін Р. В., Умнова О. В. Повноваження Вищої ради юстиції у сфері кадрового забезпечення суддівського корпусу України: аналіз та перспективи удосконалення
Права людини
Логвиненко О. І. Рішення Кримської конференції 1945 р. як запорука виконання норм гуманітарного права
Парубець Ю. Г. Форми взаємодії державних органів влади з інститутами громадянського суспільства у контексті забезпечення екологічних прав
Багаденко І. П. Моніторинг дотримання прав людей в місцях несвободи
Адміністративне право і процес
Шопіна І. М. Деякі аспекти адміністративно-правового забезпечення захисту авторських прав
Бєляков К. І. Правоохорона інформаційної сфери: інформаційно-правовий конфлікт
Смерницький Д. В. Забезпечення прав на об’єкти авторського права та суміжних прав, створених у процесі наукової діяльності в системі МВС України
Остапович В. П. Поняття охоронної діяльності суб’єктів господарювання
Циганов О. Г. Класифікація адміністративних послуг
Чукаєва А. В. Особливості правового та організаційного забезпечення охорони прав на об’єкти промислової власності в Україні
Бойков А. Г. Деякі аспекти розвитку і формування елементів інформаційної культури щодо електронного документообігу
Попова О. О. Деякі особливості правового регулювання надання органами та підрозділами внутрішніх справ адміністративних послуг у сфері обігу зброї
Скоробагатько М. А. “Дотримання” – окрема форма реалізації норм адміністративного права в рамках забезпечення управління експертною службою МВС України
Шумак С. І., Осьмак С. Г. Прогалини в законодавстві України щодо правового регулювання застосування правоохоронними органами спецзасобів
Зьолка В. Л. Правова регламентація взаємодії та координації у сфері охорони державного кордону
Шевченко Л. В., Шевченко Д. С. Юридичний склад проступків у сфері цивільного захисту населення
Щотова Ю. М. Проблема правового статусу виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації
Благовісна Г. С. Особливості захисту прав громадян прокурором в адміністративному процесі
Саліта І. Г. Обґрунтування охорони громадської безпеки та громадського порядку органами місцевого самоврядування
Сторожук О. Р. Соціально-економічні державні гарантії забезпечення реалізації правового статусу дипломатичних працівників як державних службовців
Мамай К. В. Окремі питання організації діяльності поліції зарубіжних країн щодо попередження групових порушень громадського порядку та масових безпорядків
Гурик А. Ю. Поняття та характерні риси пенсійних правовідносин державних службовців у сучасних умовах
Кузьмін К. І. Особливості адміністративно-правового механізму реалізації принципу гласності в діяльності органів прокуратури
Скорейко Н. І. Поняття державного контролю в галузі електроенергетики
Кримінальне право та кримінологія
Азаров Д. С. Трансформація адміністративних правопорушень у кримінальні проступки: концептуальні засади
Горох О. П. Звільнення від покарання осіб, засуджених за діяння, караність яких усунута
Лащук Є. В. Про необхідність криміналізації незаконного зайняття чужого житла та його незаконного утримання
Кулик О. Г., Наумова І. В. Основні тенденції злочинності в м. Києві на початку ХХІ століття
Кушнарьов С. В. Кримінальна юстиція щодо неповнолітніх в Україні
Касараба Ю. Я., Заблоцька О. Ю. Діяльність організованих злочинних груп у сфері незаконної приватизації майна та землі: проблемні аспекти
Степаненко Д. Ю. Кримінально-правова характеристика санкцій ст. 212-1 КК України
Оперативно-розшукова діяльність. Кримінальний процес та криміналістика
Підюков П. П., Скудар Ю. В., Камінська О. В. Використання в кримінальному судочинстві спеціальних технічних засобів під час здійснення негласних слідчих (розшукових) дій: історія, сучасний стан і перспективи
Мовчан А. В. Проблеми вдосконалення науково-методичного забезпечення інформаційно-аналітичної роботи в ОРД
Жуков Б. В. Корумповані зв’язки як невід’ємний атрибут злочинних угрупувань: критерії класифікаціїСервецький І.В., Редька В. Роль освідомлення в суспільстві
Фінансове право та податкові відносини. Господарське право
Рядінська В. О. Проблеми оподаткування операцій продажу майна фізичними особами: пережитки минулого
Поляничко А. О. Доктринальне бачення принципів податкового права
Бухтіярова І. О. Оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки в Україні: закономірності розвитку
Ніщимна С. О. Незалежність у публічному фінансовому контролі
Тернущак М. М. Щодо доцільності створення центрів обслуговування платників податків у податкових інспекціях
Коломієць П. В. Спеціальний податковий режим: порівняльно-правовий аналіз визначення поняття за податковим правом України й окремих зарубіжних держав
Громенко Ю. О. Господарсько-правова відповідальність за порушення законодавства про рекламу
Даніш С. П. Особливості публічно-правової відповідальності за порушення конкурентного законодавства за результатами державного контролю
Фесюра М. В. Особливості історичного розвитку законодавства у сфері праці при ліквідації, реорганізації та банкрутстві підприємства, установи, організації
Цивільне право та цивільний процес. Сімейне право
Коросташивець Ю. Г. Готель – місце проживання чи місце перебування
Зілковська Л. М. Договір про влаштування дітей до прийомної сім’ї
Теорія та історія держави і права
Федоров М. О. Форми вини у публічному праві
Закоморна К. О. Методичний компонент методології дослідження проблем конституційного розвитку постсоціалістичних країн Східної Європи
Джафаров И. Х. Правосознание и правовые ценности
Беззубов Д. О. До поняття ознак і рис юридичної безпеки в праві України
Назаренко О. А. Правові та політичні норми у системі публічних відносин
Джамалов Ш. В. Этнические конфликты на Южном Кавказе и международное право
Проблеми освіти та професійного вдосконалення
Шамрай І. В. Формування гуманістичних цінностей у фаховій підготовці курсантів та слухачів вищих навчальних закладів МВС України
Ряшко В. І. Шанобливе ставлення до людини як вияв поваги в професійній діяльності працівників ОВС (морально-правовий аспект)
Сторінки історії
Саакян Н. Б. Назад к сыску?
Живицька Л. І. Еволюція підвідомчості справ про адміністративні правопорушення
Сворак С. Д. Праці українських правників ХІХ – початку ХХ ст. як джерела дослідження концепту народовладдя
Долгий С. А. Особливості правового статусу благодійних корпорацій (piaе corpora) у римському приватному праві
Кутякин С. А. Некоторые исторические аспекты самоорганизации тюремной общины осужденных и ее лидеров в местах лишения свободы России
Рецензії
Музика А. А. Вітчизняне дослідження проблем звільнення від покарання та його відбування (нетрадиційна рецензія)
Приходько Х. В. Актуальні проблеми теорії та практики гарантування місцевого самоврядування в Україні