Вгору
РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
Журнал «Наука і правоохорона»

Криволапчук Володимир Олексійович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України – головний редактор;

Музика Анатолій Ананійович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України – заступник головного редактора;

Плугатар Тетяна Анатоліївна, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, учений секретар секретаріату Вченої ради Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України – відповідальний секретар;

Алієв Амір Ідріс огли, доктор юридичних наук, професор, декан юридичного факультету Бакинського державного університету (Азербайджанська Республіка);

Барко Вадим Іванович, доктор психологічних наук, професор, головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії психологічного забезпечення Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України;

Берлач Наталія Анатоліївна, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України;

Білоус Віктор Тарасович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, провідний науковий співробітник відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України;

Бондаренко Віктор Дмитрович, доктор філософських наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член – кореспондент Національної академії педагогічних наук України, головний науковий співробітник науково-організаційного відділу Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України;

Борисов В’ячеслав Іванович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, академік-секретар відділення кримінально-правових наук, академік Національної академії правових наук України, директор Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса Національної академії правових наук України;

Буханевич Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, доцент, завідувач кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Хмельницького університету управління та права;

Голосніченко Іван Пантелеймонович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри адміністративного, фінансового і господарського права Національного університету України «Київський політехнічний університет імені Ігоря Сікорського»;

Грищук Віктор Климович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ;

Гулієв Аріф Джаміль огли, доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, академік Української академії наук, професор кафедри міжнародного права Інституту міжнародних відносин, Національного авіаційного університету;

Гусаров Сергій Миколайович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, заслужений юрист України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор Харківського національного університету внутрішніх справ;

Долженков Олександр Федорович, доктор юридичних наук, професор (Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського);

Заросило Володимир Олексійович, доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри управління безпекою та правоохоронною діяльністю Міжрегіональної академії управління персоналом;

Іщенко Андрій Володимирович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри криміналістики та судової медицини Національної академії внутрішніх справ;

Кислий Анатолій Михайлович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри МАУП (Національна академія внутрішніх справ);

Користін Олександр Євгенійович, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, заступник директора Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України;

Костенко Олександр Миколайович, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач відділу проблем кримінального права, кримінології та судоустрою Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України;

Кулик Олександр Георгійович, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України;

Литвак Олег Михайлович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент Кримінологічної асоціації України (м. Київ);

Мартиненко Олег Анатолійович, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України;

Мисливий Володимир Андрійович, доктор юридичних наук, професор, провідний науковий співробітник відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України;

Навроцький В’ячеслав Олександрович, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри кримінального права та кримінології факультету № 1 Інституту з підготовки фахівців для підрозділів Національної поліції Львівського державного університету внутрішніх справ;

Пилипчук Володимир Григорович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, академік Академії наук Вищої школи України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України;

Попович Володимир Михайлович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, головний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України;

Рядінська Валерія Олександрівна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, завідувач науково-дослідної лабораторії проблем правового та організаційного забезпечення діяльності Міністерства Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України;

Свиридюк Наталія Петрівна, доктор юридичних наук, доцент, заступник завідувача науково-дослідної лабораторії кримінологічних досліджень та проблем запобігання злочинності Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України;

Стрельцов Євген Львович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, вчений секретар Південного регіонального наукового центру Національної академії правових наук України (м. Одеса), завідувач кафедри кримінального права Національного університету «Одеська юридична академія»;

Туляков В’ячеслав Олексійович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, проректор Національного університету «Одеська юридична академія»;

Федотова Ганна Валеріївна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, начальник науково-організаційного відділу Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України;

Хавронюк Микола Іванович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, професор кафедри кримінального права та кримінології юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Шопіна Ірина Миколаївна, доктор юридичних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри адміністративно-правових дисциплін Львівського державного університету внутрішніх справ;

Шумило Микола Єгорович, доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, член-кореспондент Національної академії правових наук України, професор кафедри правосуддя юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Ярмиш Олександр Назарович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, головний науковий співробітник Інституту законодавства Верховної Ради України;

Опришко Ігор Віталійович, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, доцент, заступник директора Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України;

Юрченко Володимир Миколайович, кандидат юридичних наук, радник керівника Служби безпеки України.


НАУКОВА РАДА

Вербенський Михайло Георгійович, доктор юридичних наук, професор, заслужений юрист України, директор Департаменту аналітичної роботи та організації управління Міністерства внутрішніх справ України – голова Наукової ради;

Проценко Тарас Олександрович, доктор юридичних наук, професор, заслужений працівник освіти України, перший заступник директора Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України – заступник голови Наукової ради;

Гончаренко Владлен Гнатович, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики Академії адвокатури України;

Геєць Валерій Михайлович, доктор економічних наук, професор, академік Національної академії наук України, директор Інституту економіки і прогнозування Національної академії наук України;

Копиленко Олександр Любимович, доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, директор Інституту законодавства Верховної Ради України;

Нор Василь Тимофійович, доктор юридичних наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, завідувач кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського національного університету імені Івана Франка;

Панов Микола Іванович, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри кримінального права Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Селіванов Анатолій Олександрович, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії правових наук України, заслужений юрист України, постійний представник Верховної Ради України у Конституційному Суді України;

Тихий Володимир Павлович, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, віце-президент Академії – керівник Київського регіонального наукового центру Національної академії правових наук України;

Шемшученко Юрій Сергійович, доктор юридичних наук, професор, академік Національної академії наук, академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України.