Ukr Eng

Галузь та проблематика

Науковий журнал «Наука і правоохорона» є  платформою сучасної наукової думки вітчизняних та закордонних вчених щодо новітніх досягнень та актуальних проблем права, кримінології, історії, соціології, психології, державного управління, правоохоронної діяльності та правозастосовної практики, на сторінках якого публікуються оригінальні науково-теоретичні та практичні статті з питань юридичної науки.

Розділи журналу:

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО І ПРОЦЕС ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО ФІНАНСОВЕ ПРАВО І ПОДАТКОВІ ВІДНОСИНИ ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО І КРИМІНОЛОГІЯ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС І КРИМІНАЛІСТИКА. ОПЕРАТИВНО - РОЗШУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС. СІМЕЙНЕ ПРАВО ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО. ТРУДОВЕ ПРАВО. ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО ПРАВА ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ ТА ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО. МІЖНАРОДНЕ ПРАВО ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ПРАВООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРІОРИТЕТИ, РЕФОРМУВАННЯ, СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ПОРІВНЯЛЬНЕ ПРАВОЗНАВСТВО СТОРІНКИ ІСТОРІЇ РЕЦЕНЗІЇ НАУКОВЕ ЖИТТЯ  

Політика розділів

Редакція приймає рукописи статей до кожного розділу, статті рецензуються та індексуються. Рукописи статей спочатку розглядають редактори з метою оцінювання їх відповідності тематиці та вимогам журналу. Після рішення редакторів рукописи направляють двом експертам, які є фахівцями у відповідній галузі. Рукопис проходить сліпе рецензування (автор і рецензент не знають один одного).

Процедура рецензування

Процедура рецензування передбачає перевірку на відповідність назви статті її змісту, наявність новизни, актуальність, повноту викладу матеріалів, методів та результатів дослідження, а також на достовірність висновків. Термін рецензування 5-10 днів. Після надходження статті до редакції її направляють на сліпе рецензування. Отримання відповіді від рецензентів. У разі наявності зауважень, необхідно їх врахувати і повторно надіслати до редакції виправлений рукопис. Якщо у рецензентів зауважень немає, або вони виправлені автором згідно з рекомендаціями, статтю направляють на редагування.    

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.  

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації.  

Періодичність

Чотири рази на рік

Індексування журналу

The Vernadsky National Library of Ukraine Social Communications Research Center Maksymovych Scientific Library of the Taras Shevchenko Kyiv National University Web-based search systems: Google Scholar Serial registries: ISSN

Етика публікацій і співпраці з авторами

Науковий журнал забезпечує інформування читачів про результати наукових досліджень, що здійснюють у наукових установах і вищих навчальних закладах України й інших країн світу. Перевірка матеріалів на оригінальність, актуальність теми та її значення для дослідників і читачів – визначальні фактори, що впливають на рішення щодо публікування статті.   Загальні обов’язки та відповідальність Державного науково-дослідного інституту МВС України як видавця наукового журналу «Наука і правоохорона» Рішення стосовно публікування приймає редакційна колегія наукового журналу з огляду на тематику статті, наукову значущість й актуальність поданих матеріалів. Редакційна колегія наукового журналу «Наука і правоохорона»: – здійснює відбір статей, наданих для опублікування в журналі, і формування редакційного портфеля чергового номера видання; – контролює належний науковий рівень матеріалу, який публікується; – забезпечує гласність і відкритість у відображенні наукової проблематики дослідницьких колективів наукових підрозділів інституту, а також інших установ і закладів науки й освіти; – перешкоджає дискредитації інтелектуальних стандартів; – надає необхідні пояснення, рецензії, вносить пропозиції та висловлює зауваження стосовно змісту та форми викладу наукового матеріалу, у разі потреби – повертає статтю на доопрацювання автору.   Обов’язки авторів наукового журналу «Наука і правоохорона»: – нести повну відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, точність наведених цитат, статистичних даних, власних назв, ілюстративних матеріалів, а також за інші передбачені чинним законодавством України порушення; – усунути всі недоліки письмового наукового твору (статті) відповідно до зауважень редколегії та рецензентів; – не надавати право на розміщення статті іншим особам. Статті, подані з порушенням зазначених вимог, не приймають до друку. Виявлений редколегією факт плагіату є безумовною підставою для відхилення статті. Матеріал має відповідати вимогам до оформлення статей для публікації в журналі «Наука і правоохорона». Редакційна колегія наукового журналу публікує вимоги до статей, які регулярно оновлює. Автор наукового твору (статті) гарантує, що: 1) зміст статті є оригінальним, не містить запозичень без відповідного посилання або попереднього узгодження; 2) статтю не друкували в інших виданнях, вона не знаходиться в редакціях інших журналів або видавництв; 3) стаття не є переробкою опублікованих раніше статей, містить новий матеріал або нове наукове осмислення вже відомого матеріалу; 4) стаття не містить матеріалів, які не підлягають опублікуванню у відкритому друці, відповідно до чинного законодавства України, і її опублікування не призведе до розголошення інформації з обмеженим доступом (конфіденційної інформації, державної таємниці); 5) імена всіх співавторів письмового наукового твору (статті) зазначено в статті, і жодної особи, яка не є співавтором письмового наукового твору (статті), до них не віднесено, а всі співавтори письмового наукового твору (статті) ознайомилися з остаточним варіантом статті, схвалили її та дали свою згоду на публікацію. Редакційна колегія має право розміщувати опубліковані статті наукового журналу на сайті журналу, а також на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Статті в журналі публікують на безоплатній основі.
РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА